Created jtemplate joomla templates

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 09:08

Nadzór na substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

Napisane przez
Nadzór na substancjami chemicznymi i ich mieszaninami Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1203) Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 2006.396.1 z 30 grudnia 2006r. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 208) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji chemicznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 450) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.