Created jtemplate joomla templates

 Azbest jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Występuje najczęściej w postaci wyrobów azbestowo-cementowych stosowanych jako elementy pokryć dachowych i elewacyjnych (płyty faliste i płyty karo – nazwa zwyczajowa ETERNIT). Wdychanie pyłu azbestowego może powodować nieodwracalne zmiany chorobowe, często prowadzące do śmierci, dlatego usuwając wyroby zawierające azbest należy unikać naruszania ich struktury, tj. łamania, kruszenia, szlifowania, wiercenia, cięcia. Najbezpieczniej jest zlecać wykonanie tego typu prac wyspecjalizowanej firmie. W sytuacjach nadzwyczajnych, w przypadkach ratowania życia lub mienia, w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych, gdy w zaistniałej sytuacji nie ma możliwości zastosowania procedur przewidzianych prawem, a istnieje natychmiastowa konieczność usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych, zaleca się przestrzeganie 10 podstawowych zasad. Materiały informacyjne o zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w sytuacjach nadzwyczajnych - na wypadek klęsk żywiołowych, powodzi, nawałnic w załączniku. Załącznik: 10 podstawowych zasad postępowania z azbestem w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych źródło: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/images/repozytorium/mat_info_pdf/plakat_A4_kolor.pdf

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
środa, 25 wrzesień 2019 14:16

Użytkownicy wyrobów zawierających azbest

Napisane przez
Ponieważ azbest jest substancją rakotwórczą, uznaną powszechnie za wysoce szkodliwą dla zdrowia, to posiadanie prawa własności obiektów lub przestrzeni zawierających tę substancję rodzi zawsze szczególne obowiązki prawne dla właścicieli, a także dla tych użytkowników, na których te obowiązki zostały przeniesione w drodze prawnej (np. dzierżawy wieczystej). W Polsce ogromną większość obiektów z wyrobami zawierającymi azbest stanowią obiekty budownictwa jednorodzinnego w miastach i na wsi, a także znajdujące się tam budynki gospodarczo-inwentarskie, różne budynki tymczasowe, jak np. obiekty ogródkowe itp. Tak więc w większości przypadków to właściciele są użytkownikami. Sytuacja wygląda inaczej w budownictwie wielorodzinnym, blokach mieszkalnych itp., a także tam, gdzie występują dzierżawy i podnajem obiektów lub ich części innym użytkownikom. Niniejszy poradnik powinien służyć szerszemu przedstawieniu sprawy. Załącznik: Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych źródło: https://bazaazbestowa.gov.pl/images/do-pobrania/pduwa.2008.pdf

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Azbest – zagrożenia dla Ciebie, Twoich najbliższych i otoczenia załącznik – ulotka opracowana przez Instytut Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r., poz. 696). Ostrymi narzędziami w rozumieniu rozporządzenia są wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia. Do tej kategorii należy zaliczyć wszelkie igły, skalpele itp. Jako ostre przedmioty powinny być traktowane również te wyroby medyczne, które przy swoim zwykłym użytkowaniu mogą nieść zagrożenie zranieniem np. ampułki szklane po ich otwarciu (przełamaniu). Zranienie ostrym narzędziem w tym rozporządzeniu traktowane jest jako wypadek przy pracy. W myśl obowiązujących przepisów za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 kwiecień 2017 11:32
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 11:23

Azbest

Napisane przez
Azbest Co to jest azbest - właściwości Azbest jest to nazwa włóknistych materiałów nieorganicznych i niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Azbest jest praktycznie niezniszczalny, nie ulega degradacji chemicznej ani biologicznej, wykazuje odporność na działanie agresywnych chemikaliów, odporność na ekstremalne warunki klimatyczne - w tym odporność na działanie wysokich temperatur. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwałych oraz wyrobów ciernych. Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z …

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
piątek, 05 wrzesień 2014 11:45

E- papierosy wcale nie muszą być bezpieczne

Napisane przez
E-papierosy stały się bardzo popularnym „zamiennikiem” papierosa dla osób uzależnionych od nikotyny. Płyn do e- papierosów składa się najczęściej z mieszaniny glikolu propylenowego i gliceryny oraz dodatków zapachowych i ewentualnie nikotyny. Istotną rolę w narażeniu na jego składniki, w tym jego zanieczyszczenia, ma dynamika tworzenia aerozolu, który jest generowany podczas użytkowania i wdychany przez użytkownika. Ostatnio stwierdzono zanieczyszczenia płynu do e- papierosów związkami arsenu. Związany z tym faktem problem toksykologiczny mający znaczenie dla zdrowia użytkownika takiego e- papierosa został przedstawiony w załączonej opinii z dnia 08 maja 2014r. prof. dr hab. Jana Ludwickiego z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Załącznik: 1. „E- papierosy nie muszą być bezpieczne’’- opinia z dnia 08 maja 2014r. prof. dr hab. Jana Ludwickiego z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 09 wrzesień 2014 10:58
piątek, 05 wrzesień 2014 11:38

Miejsca pracy wolne od tytoniu

Napisane przez
Realizowanie skutecznej polityki w zakresie tworzenia środowiska pracy wolnych od dymu tytoniowego jest głównym celem wynikającym z wprowadzonej w dniu 15 listopada 2010r. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. ( Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55) Zgodnie z art. 5 ww. ustawy zakaz obejmuje następujące miejsca: na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w innych pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne , na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 09 wrzesień 2014 10:58
Aktem prawnym dotyczącym czynników rakotwórczych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 890). Rozporządzenie to określa: 1) wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania; 2) sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; 3) sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach; 4) wzory dokumentów dotyczących narażenia pracownika na czynniki rakotwórcze lub mutagenne; 5) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami ww. wymienionymi; 6) warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych. UWAGA: praca w kontakcie: prace, przy których występuje możliwość narażenia inhalacyjnego i/lub bezpośredniego działania czynnika chemicznego na skórę, bez względu na stężenie czynnika chemicznego w powietrzu i…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 09 wrzesień 2014 10:59
Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary, sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów oraz wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 33 poz.166) Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, pracodawca po konsultacjach z pracownikami lub ich przedstawicielami wskazuje po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) rodzaju tych czynników oraz ich właściwości; 2) procesów technologicznych i ich parametrów; 3) wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które…

Dodatkowe informacje

  • Opublikował Administrator
Ostatnio zmieniany wtorek, 09 wrzesień 2014 10:59
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.